Home

nnnnnnnคณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเวียนนา ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัย จากโครงการ ERASMUS+ แห่งสหภาพยุโรป เพื่อทำการศึกษาวิจัย เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม” โดยมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2560

Advertisements